Konkurs wakacje marzeń

REGULAMIN

Konkurs „Wakacje marzeń”

 

1. ORGANIZATOR

1. Organizatorem i administratorem danych konkursu jest do NZOZ Centrum Stomatologii Lardent Małgorzata Tomaszewska z siedzibą w 20-135 Lublin, ul. Dworska 14a, NIP 9461551240, (podmiot zwany dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej https://www.facebook.com/lardent.lublin/ (zwanej dalej „Stroną Internetową”). Facebook nie zbiera żadnych danych osobowych dostarczanych w związku z Konkursem. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, promowany ani administrowany przez Facebook lub związany z nim.

2. UDZIAŁ W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:

 • a. ukończyły 18 rok życia.
 • b. Osoby, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych,
 • c. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; a osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie jedynie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, lub opiekunów prawnych.
 • d. posiadają aktywne konto na portalu Facebook
 • e. posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • f. zaakceptowały niniejszy Regulamin,

2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 17.00 w dniu 11 sierpnia 2017 roku a zakończy się w dniu 20 sierpnia 2017 roku o godzinie 23.59

4. PRZEBIEG KONKURSU

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie muszą wykonać Zadanie Konkursowe tj. przesłać w komentarzu odpowiedź na pytanie: Opisz krótko (do 5 zdań) swoje wakacje marzeń. marzeń. GDZIE chcesz wyjechać, CO zobaczyć, albo JAK spędzić wymarzony urlop. Zadanie Konkursowe, zwane jest dalej „Dziełem”.

2. Zadanie Konkursowe zostanie ogłoszone w postaci postu opublikowanego na profilu Ambasada Zdrowego Uśmiechu Lardent znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/lardent.lublin/

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje i szkody wynikające z naruszenia Wytycznych dotyczących Dzieła omówionych poniżej lub spowodowane przez to naruszenie. Ponadto, jeżeli roszczenie z tego tytułu zostanie wysunięte przez osobę trzecią, Uczestnik wystąpi w obronie Organizatora Konkursu oraz w pełni zabezpieczy go i zwolni z odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. Uczestnik we wszelkich okolicznościach zapewnia, że posiada prawa do korzystania z Dzieła. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Dzieła i zapewnia, że jest osobą wyłącznie upoważnioną do korzystania z Dzieła na mocy przepisów dotyczących ochrony praw autorskich, a korzystanie z dzieła nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik zapewnia, że posiada prawo do przeniesienia praw do korzystania z Dzieła na Organizatora bez wynagrodzenia. Uczestnik akceptując regulamin oświadcza, że przenosi na Organizatora nieograniczone prawa do korzystania z dzieła bez wynagrodzenia.

4. Dzieło musi spełniać następujące wytyczne. Nie może:

 • a. Być sprzeczne z prawem;
 • b. zawierać słów wulgarnych;
 • c. zawierać szokującej treści;
 • d. być obsceniczne, pełne agresji lub przemocy;
 • e. być niezgodne z powszechnie przyjętymi standardami etycznymi i/oraz moralnymi
 • f. zawierać treści pornograficznych ani erotycznych;
 • g. obraźliwe lub nieodpowiednie dla jakiejkolwiek osoby, w tym dla Organizatora;
 • h. obraźliwe dla jakiegokolwiek Uczestnika;
 • i. obraźliwe dla osób trzecich;
 • j. zawierać danych osobowych osób trzecich, za wyjątkiem Uczestnika;
 • k. zawierać marek ani produktów konkurencyjnych;
 • l. zawierać ani sugerować treści reklamowych;
 • m. wskazywać innych stron internetowych;

5. W przypadku, gdy treść Dzieła jest sprzeczna z powyższymi zasadami Administrator nie zatwierdzi jej i poinformuje o tym Uczestnika pocztą elektroniczną, podając powód.

5. ZWYCIĘZCY

1. W celu wyłonienia Laureatów oraz oceny nadesłanych Zadań Konkursowych Organizator Konkursu powołuje Jury.
2. Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz nad wyłonieniem zwycięzców. W skład Jury konkursu wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora Konkursu lub osób przez Niego wybranych.
3. Kryterium wyboru Zadań Konkursowych będzie swobodna ocena Jury, dokonana zgodnie z art. 921 § 2 Kodeksu Cywilnego, pozwalająca uznać je za najbardziej pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.
4. Jury dokona wyboru 2 Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zgłoszeń nadesłanych w okresie trwania Konkursu.
5. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej w komentarzu pod jego Pracą Konkursową w serwisie Facebook.
6. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

6. NAGRODY

1. Wybór 2 Laureatów nastąpi do 7 dni roboczych od daty zakończenia trwania Konkursu.
2. W konkursie przewidziane są następujące upominki (zwane dalej „Nagrodą”): 2 zestawy upominku reklamowego marki ELGYDIUM, składający się z: dwóch nici dentystycznych, jednej szczoteczki do zębów, jednej pasty do zębów jednego opakowania podwójnych szczoteczek międzyzębowych.
4. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu, korzystając z adresu e-mail podanego przez Zwycięzcę w wiadomości prywatnej (priv) akceptującej regulamin przed przystąpieniem do Konkursu. Organizator podejmie najwyżej 3 próby skontaktowania się ze Zwycięzcą przez e-mail. Jeżeli Zwycięzca nie odpowie na żadną z prób kontaktu podjętych przez Organizatora w ciągu 8 (ośmiu) dni roboczych od próby nawiązania ostatniego wysłania wiadomości e-mail, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody. Organizator nie zapewni Zwycięzcy kolejnej możliwości odbioru Nagrody. Zwycięzcy mają obowiązek współpracować z Organizatorem w celu należytego odebrania Nagrody. Zwycięzcy muszą sprawdzić wszystkie foldery swojej skrzynki odbiorczej, w tym spam, ponieważ mogą tam trafić emaile z powiadomieniami.
5. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą, aby sprawdzić, czy spełnia on wszystkie wymagania przedstawione w niniejszym Regulaminie oraz w celu potwierdzenia danych. Nagrody nie mogą zostać przeniesione na inną osobę ani wymienione na gotówkę.
6. Organizator przekazuje Nagrodę Zwycięzcy przesyłając ją pocztą na podany przez Zwycięzcę adres.
7. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze Nagrody z powodu, za który Organizator nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie używania Nagrody lub korzystania z Nagrody przez Zwycięzców.

7. OCHRONA DANYCH

1. Organizator będzie wykorzystywał dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu, na terytorium i w okresie wyszczególnionym w Regulaminie Konkursu. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestników żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów zajmujących się przetwarzaniem danych, wyszczególnionych w Regulaminie Konkursu.
2. Uczestnicy jednoznacznie zgadzają się na gromadzenie i przechowywanie ich zarejestrowanych danych osobowych w bazie danych Organizatora. Poza tym Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora bez wynagrodzenia, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
3. Organizator przetwarza wszystkie dane osobowe zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych.
4. Dostarczenie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik uważa, że przetwarzanie danych narusza jego prywatność lub jest sprzeczne z prawem, może zwrócić się do Organizatora z prośbą o wyjaśnienie. Uczestnicy mogą też ostatecznie zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych lub do sądu o orzeczenie odpowiedniego środka prawnego, w przypadku gdy nie zgadzają się z decyzją lub postępowaniem Organizatora.

 

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznacznym potwierdzeniem i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
2. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnicy potwierdzają, że w pełni znają postanowienia niniejszego Regulaminu i że wyrażają na nie zgodę. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i postępowania zgodnie z nimi.
3. Organizator ma prawo odwołać lub zawiesić Konkurs według własnego uznania i w dowolnym momencie.
4. Organizator lub wszelkie spółki zaangażowane przez Organizatora do przeprowadzenia Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i wykluczają wszelkie odszkodowania podczas uczestnictwa w Konkursie. Zwycięzca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody, zaś Organizator wyklucza swoją odpowiedzialność za wszelkie wypadki lub szkody Zwycięzcy lub jakichkolwiek osób trzecich w związku z wykorzystaniem Nagrody. Nie ma żadnej możliwości odwołania na drodze sądowej.
5. Organizator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności co do jakości/gwarancji dotyczącej Nagrody.
6. Jeżeli Organizator w sposób uzasadniony podejrzewa, że Uczestnik w jakikolwiek sposób manipuluje Stroną Internetową lub nie przestrzega postanowień Regulaminu Konkursu, Organizator wyłączy takiego Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto taki Uczestnik zostanie automatycznie wykluczony z wszelkich przyszłych konkursów / promocji organizowanych przez Organizatora lub jego Administratorów przez okres 2 lat od zakończenia Konkursu.
7. Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora.

 

 

Lublin,  11.08.2017r.

Organizator: NZOZ Centrum Stomatologii Lardent Małgorzata Tomaszewska z siedzibą w 20-135 Lublin, ul. Dworska 14a, NIP 9461551240